(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)

   

 1. Člen ČNDT souhlasí se strategií a cíli ČNDT a tyto plně podporuje.
 2.  

 3. Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem a ČNDT (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní předpisy.
 4.  

 5. Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy, s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.
 6.  

 7. Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT. V rámci internetových stránek, jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních materiálů může člen uvádět o ČNDT pouze pravdivé a nezavádějící informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými zájmy ČNDT.
 8.  

 9. Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje výbor ČNDT na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo zrušení členství v ČNDT a zveřejnění jednání člena na webu ČNDT, v NDT Welding Bulletinu apod.