Regionální a odborné skupiny

REGIONÁLNÍ SKUPINA 02 – STŘEDNÍ ČECHY

ČNDT – RS2 – PRAHA
Husova 353/6
250 01 Brandýs nad Labem
IČO: 48133507

Předseda: Dipl. Ing. Michal Kubínyi, Ph.D., Testima, spol. s.r.o.
Kontakt: rs02@cndt.cz

Místopředseda: Milan Zezulka, Škoda Auto a.s.
Kontakt: milan.zezulka@skoda-auto.cz

Sekretariát: Pavla Mlejnková, Testima, spol. s.r.o.
Kontakt: rs02@cndt.cz

Členské příspěvky:
Základní členský: 500,-Kč
Důchodci a studenti: 200,-Kč
Kolektivní příspěvek: 6 000,-Kč

Č.ú.: 2301764310/2010 – Fio Banka

REGIONÁLNÍ SKUPINA 03 – SEVERNÍ ČECHY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REGIONÁLNÍ SKUPINA 04 – ZÁPADNÍ ČECHY

Regionální skupina má celkem 49 individuálních členů a 1 kolektivního člena – JE Temelín. Individuální členové jsou zejména zástupci bývalé ŠKODY PLZEŇ, dnešní ŠKODA JS, ŠKODA TRANSPORTATION, ale i zástupci dalších menších firem z oboru defektoskopie působící na Plzeňsku, dále pak společnosti zabývající se kvalifikací zkušebního personálu (DQ Centrum, QC Plzeň) a v neposlední řadě členové zabývající se výzkumem (Centrum výzkumu Řež a Západočeská univerzita).

Oblast zájmu skupiny RS4 je velmi široká, zahrnuje prakticky všechny metody nedestruktivního testování v různých podobách a aplikacích. Zajímavou aplikací jsou například provozní kontroly jaderných elektráren typu VVER, které provádí ŠKODA JS. Tyto kontroly jsou prováděny pomocí řady manipulátorů pro automatizované nedestruktivní zkoušení tlakových nádob reaktorů (včetně víka), hlavního cirkulačního potrubí a vnitřních částí reaktorů.
Oblast výzkumu a vývoje je v regionální skupině Západní Čechy RS4 oblast zastoupena členy z Centra výzkumu Řež a univerzitního výzkumného centra ZČU. Část Centra výzkumu Řež sídlící na Borských polích se zaměřuje zejména na metody ultrazvukového zkoušení, ať již lineární i nelineární techniky PAUT a NEWS, metodu magnetické paměti materiálu (MMM) a bezkontaktní měření pomocí 3D skenování a replik.
Většina aktivit se dotýká aplikovaného výzkumu, kdy je cílem použití jednotlivých metod NDT nebo jejich vzájemných kombinací pro řešení problémů v praxi.
Na Západočeské univerzitě v Plzni se od roku 2014 rozvíjí moderní inspekční metoda: infračervené nedestruktivní testování (IRNDT). Metoda IRNDT je založena na změnách přenosu tepla v materiálu v důsledku vad nebo jiných nehomogenit. Využívá se zejména pro inspekci kompozitních materiálů, bodových svarů, povlaků nebo např. povrchové a podpovrchové koroze.
Podmínkou pro spolehlivé provedení nedestruktivní zkoušky je dostatek kvalifikovaného personálu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, členy naší regionální skupiny jsou i společnosti zabývající se kvalifikací zkušebního personálu dle normy ISO 9712. Tyto společnosti spolupracují s českými (APC) i německými (Sector Cert) certifikačními orgány a zabezpečují tak vysokou úroveň v oblasti kvalifikací.
Spektrum činností skupiny RS4 v oblasti nedestruktivního zkoušení je velmi rozsáhlé a ve výše uvedeném textu byl nastíněn jen velmi stručný náhled. V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.

Předseda:
Ing. Lukáš Fait, ŠKODA JS a.s. lukas.fait@skoda-js.cz

Místopředseda:
Ing. Michal MŰLLER, QC Plzeň s.r.o. muller@qc.cz

Členové:
Ing. Michal ŠVANTNER, Ph.D., ZČU Plzeň msvantne@ntc.zcu.cz

Revizní komise:
Ing. Jana VESELÁ, Ph.D., CV Řež s.r.o. jana.vesela@cvrez.cz
Ing. Jan VÍT, Ph.D., Škoda JS a.s. jan.vit@skoda-js.cz

500,- Kč jednotlivec / rok
6000,- Kč kolektivní členství / rok

Úhradu členského příspěvku lze provést těmito způsoby:

1.převodem na účet naší RS4
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 072007 6329/0800 DIČ: CZ48133507

2.přímá platba v bance
Číslo účtu : 072007 6329/0800

REGIONÁLNÍ SKUPINA 05 – VÝCHODNÍ ČECHY

Ve východních Čechách působí v rámci ČNDT regionální skupina RS05 se sídlem v Hradci Králové. Stejně jako u jiných skupin i východočeská RS05 sdružuje pracovníky z rozličných oborů nedestruktivního testování materiálů, ať už členy – živnostníky nebo větší firemní členy. Hlavní náplní činnosti je informování skupiny o dění v ČNDT, pořádání komerčních prezentací a zajišťování distribuce odborného časopisu pro členy skupiny. Z firemních členů patří do východočeské skupiny například firma Dekra CZ a.s. (Pardubice), fa Defekta s.r.o. (Hradec Králové), fa K-technologies s.r.o. a fa FOMA Bohemia s.r.o. (obě Hradec Králové).

Předseda:

p. Josef Žižka
FOMA Bohemia spol. s r.o.
Jana Krušinky 1737/6
500 02 Hradec Králové
TEL.: +420 495 733 124, +420 604 210 803
josef.zizka.jun@foma.cz

Členové výboru:

p. Jakub Matoušek

Seznam členů:
p. Karel Kácovský – důchodce
p. Tomáš Štefan – ZVU Strojírny a.s., Hradec Králové, www.zvustrojirny.cz
Ing. Jiří Vlček – důchodce, Hradec Králové
p. Jaroslav Pytlík – SND s.r.o., Hradec Králové
p. Libor Šafář – SND s.r.o., Hradec Králové
p. Jakub Matoušek – NDT, Hradec Králové, www.matousekhk.cz
p. Josef Vodička – důchodce, Hradec Králové
p. Milan Lehký – ND Scan Services s.r.o., Hradec Králové, www.ndscan.cz
p. Karel Janda – Karel Janda, Třebešice

Zástupci firemních členů:

p. Jaroslav Bečvář – Dekra CZ a.s., Pardubice, www.dekra-industrial.cz
p. Roman Koza – K-technologies s.r.o., Hradec Králové, www.k-technologies.cz
p. Jakub Matoušek – Defekta s.r.o., Hradec Králové, www.defekta.cz
Ing. Dana Hojná – FOMA Bohemia spol. s r.o., Hradec Králové, www.foma.cz

REGIONÁLNÍ SKUPINA 06 - SEVERNÍ MORAVA

Tato regionální skupina patří mezi největší regionální skupiny ČNDT. V rámci kolektivního a individuálního členství má již v roce 2022 obnoveno členství 42 platících členů. Naše regionální skupina ve své pracovní náplni umožňuje svým členům se seznámit s nejmodernější nedestruktivní technikou a aplikacemi v rámci odborných seminářů, které jsou pořádány formou Workshopů a odborných zájezdů na tuzemské i zahraniční výstavy a semináře. Stěžejní akcí naší RS má být v roce 2022 Workshop s odbornou tématikou NDT na Hukvaldech.
Úzká je i spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou, kde se někteří členové RS angažují ve vybavení pracovišť jak technikou, tak i metodikou zpracování zkušebních úloh. V současné době to je zejména v oblasti vzdělávání v akustické emisi i její průmyslové aplikaci v hutních podnicích v našem regionu. Členové naši regionální skupiny jsou aktivní ve vzdělávacím procesu NDT formou lektorů, zkušebních komisařů i organizátorů ať už v oficiálním školicím a zkušebním středisku v rámci TÜV Nord Czech, tak i Českého svářečského institutu. Aktivní účast je i v oblasti NDT normalizace, kde náš člen Ing. Bernard Kopec má významnou pozici v rámci normotvorné i akreditační činnosti. V rámci odborné osvěty NDT spolupracujeme i se středními školami pro které v rámci požadavků zajišťujeme odborné přenášky nebo exkurze.
Vzhledem k tomu, že v naší skupině jsou zastoupeny všechny obory nedestruktivní kontroly i s potřebnou kvalifikační odborností můžeme pro průmyslové podniky našeho regionu nabídnout vybavení NDT a s tím i spojené služby servisu a kalibrací, případně vytipujeme vhodné firmy pro realizace zkoušek.
Aktivní činnost naší regionální skupiny má své kořeny v potřebách dříve značně rozvinutého těžkého průmyslu severní Moravy, která se částečně transformovala na lehký, kdy došlo i změnám v oblastech nedestruktivního zkoušení i odbornostech personálu. Zatím se nám daří udržet krok s tímto trendem a přizpůsobovat naši činnost podle potřeb průmyslu v rámci nedestruktivního zkoušení.

REGIONÁLNÍ SKUPINA 07 – JIŽNÍ MORAVA

Snahou této skupiny je sdružovat pracovníky v oblasti nedestruktivního testování materiálů a konstrukcí, jejichž sídlo je v Jihomoravském kraji. Jedná se jak o oblast vědy a výzkumu na školách a na univerzitách, tak o spolupráci s komerčními subjekty, příp. se soukromými osobami. Standardně se koná setkání členů skupiny v prvním čtvrtletí roku, jehož součástí bývají odborné přednášky. Na konci roku, v koncem listopadu nebo začátkem prosince, pak bývá uspořádán seminář o nedestruktivním testování, který je spolupořádán Ústavem fyziky, Fakulty stavební VUT v Brně. Zajišťuje podporu účasti členů této skupiny na konferenci Defektoskopie.

20. mezinárodní seminář o nedestruktivním testování se bude konat v Brně.

Předseda:

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Místopředsedkyně:

doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D.

Členové:

Ing. Libor Keller, CSc., Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Kontrolní (revizní) komise:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.

Adresa:

ČNDT RS07, Veveří 95, 602 00 Brno

Telefonní kontakt:

+420 541 147 657 (427)

E-mail:

pazdera.l@fce.vutbr.cz, manychova.m@fce.vutbr.cz

Číslo účtu:

008010-1803078383/0300 u ČSOB Brno

ČLENSKÉ SCHŮZE

V roce 2023 se bude konat 23.11.2023 od 8:45 h do 9:15 h na VUT FAST Brno Veveří 95 před odborným seminářem.

Schůzi bude řídit prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

ODBORNÉ SEMINÁŘE

20. mezinárodní seminář o nedestruktivním testování se bude konat v Brně, pozvánka ke stažení zde.

ODBORNÁ SKUPINA 08 – DOPRAVA

Skupina je činná v celé sítí České republiky a členskou schůzi pořádá jednou ročně v Praze. Základna skýtá 45 členů, z nichž je 5 ve starobním důchodu, ale neustále aktivních v oblasti, na kterou se skupina zaměřuje. Odborná skupina nese název “Doprava“ a všichni členové jsou s dopravou nějakým způsobem spjati, a to jednoduše řečeno s dopravou “závislou na vedení“, kterou představuje železniční osobní i nákladní a městská hromadná jako je tramvajová, trolejbusová a metro. Do zaměření skupiny rovněž náleží i příslušná infrastruktura, což je kolejový svršek a trakční vedení.
Většina členů skupiny je aktivním kvalifikovaným a certifikovaným personálem defektoskopie v metodách UT, MT, PT a VT používaných při údržbě, opravách a modernizacích vozidel a železničních tratí včetně městských linek. Ostatní členové působí v oblasti certifikace personálů defektoskopie nebo ve společnostech, zabývajících se výrobou přístrojové techniky a příslušenství pro metody UT a MT.

ODBORNÁ SKUPINA 09 – AKUSTICKÁ EMISE

Odborná skupina 9 – Akustická emise je součástí České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) a sdružuje řadu odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a průmyslových aplikací metody akustické emise (AE).
Akustickou emisí rozumíme elastické vlny vznikající následkem náhlého uvolnění energie v materiálu nebo při nějakém procesu.

Možnosti využití AE v oblasti NDT:
– hodnocení integrity materiálů (kovy, plasty, horniny, stavební materiály)

– bezdemontážní diagnostika – nedestruktivní kontrola ocelových a sklolaminátových (kompozitních) tlakových nádob a potrubí včetně kontroly těsnosti

– monitorování celistvosti mechanických dílů a predikce životnosti

– on-line metoda indikující nutnost servisního zásahu u strojů (tření, ložiska) a u technologických procesů (třískové obrábění, svařování)

S aplikacemi AE se tak můžeme setkat:
– v chemickém průmyslu (ocelové i plastové tlakové nádoby a zásobníky, těsnost potrubí a zásobníků, kontrola stavu strojů, monitorování probíhajících chemických reakcí),

– v energetice (jaderné elektrárny – monitorování úniku média, koroze, zbytkové životnosti tlakových nádob, lokalizace aktivních vad, monitorování částečných výbojů a vzniku korony),

– ve stavebnictví (zatěžování ocelových konstrukcí, betonu, stavebních prvků),

– v elektrotechnickém průmyslu (testování vrstvových a tantalových kondenzátorů, při výrobě hybridních IO, testování supravodivých magnetů),

– v leteckém průmyslu (testování vlastností slitin a kompozitních materiálů, určování zbytkové životnosti, monitorování vzniku únavových trhlin),

– v geologii (monitorování posuvů podloží), v lékařství, pro sledování hydraulických a pneumatických systémů a v mnoha dalších aplikacích

K hlavním výhodám patří:
Integrálnost (pokrývá celý objekt), rychlá příprava měření, dálková detekce a lokalizace vad, vysoká citlivost, spolehlivost, 100% kontrola i velmi rozsáhlých objektů (potrubí, tlakové nádoby, mosty, draky letadel) s relativně malým počtem snímačů, stačí pouze částečný přístup ke sledovanému zařízení, měřený signál AE je frekvenčně řádově ve stovkách kHz, tzn. dostatečně vysoko nad běžnými zdroji mechanických hluků a vibrací v průmyslu, v neposlední řadě pak relativně nízká cena a jednoduchost potřebných zařízení pro zpracování a vyhodnocení signálu.

Ve srovnání s ostatními nedestruktivními diagnostickými technikami vyniknou především dvě hlavní výhody: díky vysoké citlivosti lze detekovat vady v počátečním stádiu, které jsou klasickými metodami (ultrazvuk, prozařování) ještě nepostižitelné, a za druhé jsou detekovány pouze aktivní vady, projevující se při zatížení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Předseda:
Ing. Václav Svoboda
tel: +420 602 331 005
svoboda@preditest.cz

Sekretariát:
Ing. Eva Svobodová
Preditest, s.r.o
Pod Višňovkou 1662/23
140 00 Praha 4 – Krč
Tel: +420 725 818 772

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1930011309/0800

ODBORNÁ SKUPINA 10 – CERTIFIKACE A NORMALIZACE

Úvod

OS10 je odborná skupina sdružující všechny zájemce o problematiku certifikace, kvalifikace a normalizace v oblasti NDT. Jejími členy jsou zástupci většiny akreditovaných Certifikačních orgánů.

Činnost

Naše činnost se zaměřuje na výše uvedenou problematiku. Předložili jsme Výboru Společnosti ke schválení podmínky pro uchazeče o členství v MRA/S2.

Dalším úkolem je vyvolat diskuzi nad smysluplným rozsahem norem využívaných při školení odborníků NDT. Našim cílem je vyvolat diskuzi o náplni školení, které se zúčastní jak zástupci školicích středisek a Certifikačních orgánů, ale i zástupci průmyslových podniků od kterých očekáváme poznatky, které ze stávajících norem využívají a využívat budou.

Dále pak bychom rádi vytvořili skupinu, která by byla partnerem při plánování překladu norem. Od této iniciativy si slibujeme efektivnější vynakládání finančních prostředků, které nebudou muset být vynaloženy na překlad marginálních norem.

Skupina OS 10 tradičně pořádá na konferencích ČNDT workshop týkající se aktuálních problémů certifikací, kvalifikací a normalizace.

Informace o MRA jsou k nalezení zde.

ODBORNÁ SKUPINA 11 - NETRADIČNÍ METODY

ODBORNÁ SKUPINA 12 – NOVÉ VĚDECKÉ METODY V OBLASTI NDT A NDE

Ing. Převorovský byl prezidiem na svém jednání dne 12.12.2019 pověřen přípravou a dočasným vedením této skupiny.

Úkoly:

  • Oslovit předsedy jednotlivých skupin k vytipování vhodných členů k naplnění této skupiny
  • Oslovit některé NDT a NDE odborníky i ne členy ČNDT z.s. a vyzvat je ke spolupráci v této odborné skupině
  • Vytvořit koncepci pro zavedení a pořádání výchovných akcí v oblasti NDT a Technické diagnostiky na všech typech škol v ČR, usilovat
    o zařazení těchto témat do výuky vybraných předmětů na SŠ a VŠ. Propagovat a podpořit zahájení vysokoškolské výuky v novém oboru „NDT Integrity Engineering“.