Členství

Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ČNDT řídí pětičlenné prezidium a výbor společnosti v čele s prezidentem. Výbor tvoří předsedové dvanácti skupin regionálních a odborných.

 • V současné době má ČNDT více než 200 členů individuálních, 16 kolektivních, z nichž každý má právo vysílat do orgánů a akcí ČNDT 10 svých zaměstnanců s právy individuálního člena. Kromě toho má ČNDT i 20 členů firemních. Členské firmy se zavázaly, že budou dodržovat přísný etický kodex firemních členů. Tím ČNDT upozorňuje, že na výrobky a služby poskytované těmito firmami se lze spolehnout. Etické chování každého člena ČNDT nejen firemního vyžaduje tak významná a náročná oblast, jakou je nedestruktivní zkoušení.
 • ČNDT bilancuje svoji činnost zejména na své výroční konferenci, kterou pořádá obvykle v listopadu. Jejím účelem je umožnit setkání pracovníků v oboru a navázat nové spolupráce, vyměňovat poznatky a zkušenosti a v neposlední řadě se seznámit s domácími i zahraničními inovacemi na poli zařízení i metod zkoušení. Tuto možnost dávají odborné prezentace a doprovodné akce, jakou je výstava a různé diskusní skupiny.
 • Závazná přihláška jednotlivce: verze pdf; docx verze. Roční členský příspěvek byl odsouhlasen na 500,- Kč, respektive pro člena v důchodu nebo studenta pak 200,- Kč.

ETICKÝ KODEX ČLENA

(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)

 1. Člen ČNDT souhlasí se strategií a cíli ČNDT a tyto plně podporuje.
 2. Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem a ČNDT (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní předpisy.
 3. Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy, s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.
 4. Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT. V rámci internetových stránek, jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních materiálů může člen uvádět o ČNDT pouze pravdivé a nezavádějící informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými zájmy ČNDT.
 5. Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje výbor ČNDT na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo zrušení členství v ČNDT a zveřejnění jednání člena na webu ČNDT, nebo jinde.

PODMÍNKY FIREMNÍHO ČLENSTVÍ

 1. Firemním členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět činnosti je svázán s nedestruktivním zkoušením materiálu a má tytéž cíle jako ČNDT, tj. povznést úroveň nedestruktivního zkoušení ku prospěchu národního hospodářství české republiky.
 2. ČNDT příjme některou právnickou nebo fyzickou osobu za člena (nezaměňovat s kolektivním členstvím) pouze tehdy, když je členům jejího prezidia a výboru známo, že firma svojí činností může splnit zásady v bodě 1. Tím se firmě dostalo dobré vysvědčení.
 3. Při přijetí představitel firmy podepisuje etický kodex firemního člena, čímž se zavazuje, že i v budoucnu dodrží přísné zásady etického chování při své činnosti. Zásady uvedené v etickém kodexu jsou natolik jasné, že kdokoli, kdo s touto firmou přichází do styku na poli NDT musí být přesvědčen, že se může na spolupráci s touto firmou spolehnout.
 4. Firemní člen se vystavil pozornosti široké veřejnosti v oblasti NDT, protože ČNDT své firemní členy propaguje, protože tím jim chce prospívat v jejich činnosti. Každý firemní člen to může dokumentovat tím, že používá logo ČNDT.
 5. Podpisem etického kodexu se firma zavázala, že přijímá cíle ČNDT uvedené ve stanovách. ČNDT sleduje pověst svého firemního člena a proto výboru lze oznamovat upozornění na porušení zmiňovaného etického kodexu. Výbor ČNDT spolu se členy prezidia pečlivě prozkoumá důvody podezření, které musí dostat v písemné formě od toho, kdo jej na porušení etického kodexu upozornil. Shledá-li výbor důvody podezření jako předmětné, sdělí je představiteli dotyčné firmy, aby se mohla k nim vyjádřit, rovněž písemně. Po vyjasnění záležitosti výbor rozhodne, zda se podezření potvrdilo nebo bylo mylné. Výsledek se sdělí představiteli firmy, která je buď podezření zbavena nebo se provinila proti etickému kodexu. V druhém případě výbor ČNDT tuto firmu zbaví členství, přičemž vrátí na její účet alikvotní část členského příspěvku počítanou v úplných čtvrtletích. Tuto skutečnost výbor uveřejní.
 6. ČNDT, která uznala prospěšnost svého firemního člena, je povinna jej všemožně podporovat v jeho činnosti tím, že
  • zveřejní název a charakteristiku jeho činnosti
  • zveřejní přísné podmínky členství , tj. etický kodex
  • dá k dispozici své možnosti propagace zejména ve stáncích ČNDT (např. při promítání videofilmů označených logem ČNDT apod.)
 7. ČNDT předává certifikát o přijetí firemního člena na veřejnosti (zpravidla během výroční konference nebo podobné slavnostní příležitosti).
  Roční členský příspěvek byl odsouhlasen na 15.000,- Kč.
 8. Firemní člen může vyslat jednoho zástupce do libovolné regionální nebo odborné skupiny, který tlumočí jeho zájmy. Tento zástupce má všechna práva osobního členství.

BENEFITY FIREMNÍHO ČLENSTVÍ

Ve stanovách ČNDT bylo, po vzoru zahraničních společností, zavedeno tzv. firemní členství, které je nabízeno významným firmám a společnostem, pracujícím v oblasti defektoskopie a NDT. Firemním členem se může stát pouze firma, jejíž předchozí činnost dokumentuje dlouhodobou spolehlivost a vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

O vážnosti firemního členství svědčí i způsob registrace přímo u výboru ČNDT, který každého jednotlivého uchazeče o členství individuálně schvaluje. ČNDT tím chce svým členům i ostatním pracovníkům i organizacím činným na náročném a odpovědném poli defektoskopie umožnit snadnější orientaci v nabídce služeb pro jejich práci.

Přehled nabízených výhod a služeb pro firemní členy ČNDT:

 • možnost používat logo ČNDT a označení „Firemní člen ČNDT“ (tím firma veřejně prokazuje, že splňuje podmínky tzv. etického kodexu firemního člena)
 • osvědčení o firemním členství je předáváno slavnostně na sjezdu ČNDT, případně na výroční konferenci Defektoskopie
 • seznam všech firemních členů je uveden ve sborníku konference Defektoskopie
 • seznam s adresami a odkazy je uveden na Internetové stránce ČNDT, případně v dalších materiálech ČNDT
 • na www stránkách ČNDT je nově zavedena rubrika „ČNDT doporučuje“ – zde budou buď informace o firmě, nebo informace o nejmodernějším přístroji, příp. službě, které firma zajišťuje (s odkazem na vlastní stránky firmy) – způsob prezentace bude dohodnut individuálně
 • aktivní logo firmy na titulní webové stránce ČNDT – odtud odkaz přímo na firemní stránky, nebo na informaci v rubrice „ČNDT doporučuje“
 • slevy na konference a další odborné akce pořádané ČNDT
 • vzhledem k registraci přímo u výboru ČNDT jsou veškeré informace o konání konferencí, výstav, seminářů, podobně jako informace z komerční a standardizační oblasti předávány e-mailovou poštou přímo na adresu firemních členů
 • každý firemní člen má právo vysílat jednoho zástupce do každé regionální a odborné skupiny, aby tam hájil jeho zájmy. Z tohoto důvodu jsou všem firemním členům předávány i informace o připravovaných akcích všech regionálních a odborných skupin tak, aby se jich mohli zúčastnit.
 • Roční poplatek za firemní členství je stanoven na 15.000,- Kč a může být změněn pouze sjezdem ČNDT tak, jako i jiné členské poplatky. Členství se obnovuje automaticky, pokud není vypovězeno firemním členem, nebo zrušeno usnesením výboru ČNDT.

Bližší informace o právech a povinnostech poskytne prezident ČNDT.

ETICKÝ KODEX FIREMNÍHO ČLENA

(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)

 1. Firma svojí činností přispívá k dobrému jménu ČNDT a jejích členů.
 2. Firma nesmí zneužít svého postavení firemního člena ČNDT.
 3. Firma si udržuje dobrou pověst o své bezúhonnosti ve své činnosti.
 4. Firma se chová eticky i ke svým konkurentům a nikdy nepoužije nemorálních metod, které by mohly poškodit spolehlivost nedestruktivního zkoušení a jeho pověst.
 5. Firma dosahuje a udržuje vysokou úroveň dovednosti, např. vlastním vývojem, sbíráním a výměnou odborných informací vědeckých, technických i praktických.
 6. Firma dbá na to, aby její pracovníci měli kvalifikaci odpovídající potřebám ndt.
 7. Při prezentaci svých výrobků nebo služeb firma podává vždy pravdivé informace, na které se zákazník může vždy spolehnout.
 8. Firma dodržuje normy, směrnice, předpisy ndt a obecné právní předpisy.
 9. Firma nezneužije logo ČNDT, které dosvědčuje, že neporušuje zásady tohoto etického kodexu.
 10. Firma podpisem svého zástupce bere na vědomí, že svým vstupem za firemního člena ČNDT je zavázána dodržovat tento etický kodex. Při podezření jeho porušení rozhoduje výbor ČNDT o pokračování nebo zrušení firemního členství v ČNDT a zveřejnění jednání firmy na webu ČNDT a jinde.

CERTIFIKÁT O FIREMNÍM ČLENSTVÍ - ukázka