DATABASE

Logo English version
Česká společnost pro nedestruktivní testování - ekatalog.czVýzkumné, zkušební ústavy - ekatalog.cz

ETICKÝ KODEX ČLENA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NDT

(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)

  1. Člen ČNDT souhlasí se strategií a cíli ČNDT a tyto plně podporuje.

  2. Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem a ČNDT (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní předpisy.

  3. Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy, s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.

  4. Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT. V rámci internetových stránek, jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních materiálů může člen uvádět o ČNDT pouze pravdivé a nezavádějící informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými zájmy ČNDT.

  5. Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje výbor ČNDT na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo zrušení členství v ČNDT a zveřejnění jednání člena na webu ČNDT, v NDT Welding Bulletinu apod.

Firemní členové:
 
APC
RTD
ATG
Dakel
Defekta
Dekra
Foma
Helling
Indetec
Isotrend
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s. r. o.
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Panametria
Papco
Preditest
PTS
Sector Cert
Starmans
Tediko
Testima
TUV Nord Czech
UJV Řež, a.s.
Workswell s.r.o.
 
©ČNDT 2002 - 2018